هر آنچه که شما می خواهید

ثبت و درج گزارشات مالیاتی

گزارشات فصلی و ارزش افزوده.

گزارشات فصلی و ارزش افزوده.، گزارش عملکرد مودیات حقیقی و حقوقی، مطابق با استاندارد سازمان امور مالیاتی کشور

دفاعیات

دفاع مالیاتی.

انجام دفاعیات مالیاتی گزارش عملکرد مودیان حقیقی و حقوقی، بطور حضوری در سازمان امور مالیاتی کشور


حسابداری

امور حسابداری.

انجام کلیه خدمات و امور مالی و حسباداری مالیاتی

ثبت و درج گزارشات مالیاتی

گزارشات فصلی و ارزش افزوده.

گزارشات فصلی و ارزش افزوده.، گزارش عملکرد مودیات حقیقی و حقوقی، مطابق با استاندارد سازمان امور مالیاتی کشور